Linkovi

IKA - Informativna katolička agencija

Glas Koncila - katolički tjednik


Biblija

Katekizam Katoličke Crkve

Zakonik kanonskog prava

NEKI CRKVENI DOKUMENTI NA HRVATSKOM JEZIKU:


DIGNITAS PERSONAE (2009.) - DOSTOJANSTVO OSOBE

CRKVA I MEDIJI (2006.) - pastoralne smjernice HBK

DEUS CARITAS EST (2005.) - BOG JE LJUBAV

REDEMPTIONIS SACRAMENTUM (2004.)
- SAKRAMENT OTKUPLJENJA - uputa o praksi u svezi s Presvetom Euharistijom

Opća uredba Rimskog misala (2004)

Promišljanja u svezi sa zakonskim prijedlozima o priznavanju zajednica osoba istoga spola, 2003.

ECCLESIA DE EUCHARISTIA (2003.) - enciklika o Euharistiji i njenu odnosu prema Crkvi

ECCLESIA IN EUROPA (2003.)
- pobudnica o Isusu Kristu, koji živi u svojoj Crkvi, izvoru nade za Europu

CRKVA I INTERNET (2002.)

ETIKA NA INTERNETU (2002.)

INTERNET: NOVI FORUM ZA NAVIJEŠTANJE EVANĐELJA (2002.)

DIREKTORIJ ZA OBITELJSKI PASTORAL CRKVE U HRVATSKOJ (2002.)

DOMINUS IESUS (2000.) - deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve

DEKLARACIJA O  KORIŠTENJU MATIČNIH STANICA (2000.)

SOCIJALNA AGENDA (2000.) - ZBIRKA TEKSTOVA IZ KATOLIČKOG SOCIJALNOG NAUKA

ETIKA U OBAVIJESNIM SREDSTVIMA (2000.)

ZA REHABILITACIJU POLITIKE (1999.)

FIDES ET RATIO (1998.) - VJERA I RAZUM

DIES DOMINI (1998.) - DAN GOSPODNJI

CENTESIMUS ANNUS (1991.) - povodom 100. obljetnice Rerum novarum

DONUM VITAE (1987.) - DAR ŽIVOTA

SOLLICITUDO REI SOCIALIS (1987.) - SOCIJALNA SKRB

POVELJA O PRAVIMA OBITELJI (1983.)

FAMILIARIS CONSORTIO (1981.-dio) - OBITELJSKA ZAJEDNICA

LABOREM EXERCENS (1981.) - RADOM ČOVJEK

DIVES IN MISERICORDIA (1980.) - BOGAT MILOSRĐEM

REDEMPTOR HOMINIS (1979.) - OTKUPITELJ ČOVJEKA

EVANGELII NUNTIANDI (1975.) - o evangelizaciji u suvremenom svijetu

PRAVA ČOVJEKA I POMIRENJE (1974.)

OCTOGESIMA ADVENIENS (1971.) - apostolsko pismo prigodom 80. obljetnice Rerum novarum

PRAVDA U SVIJETU (1971.)

POPULORUM PROGRESSIO (1967.) - enciklika o razvitku naroda

DEI VERBUM (1965.) - dogmatska konstitucija o Božanskoj objavi

GAUDIUM ET SPES (1965.) - RADOST I NADA - o Crkvi u suvremenom svijetu

DIGNITATIS HUMANAE (1965.) - o vjerskoj slobodi

NOSTRA AETATE (1965.) -
o odnosu Crkve prema nekršćanskim religijama

AD GENTES (1965) - o misijskoj djelatnosti Crkve

LUMEN GENTIUM (1964.) -
dogmatska konstitucija o Crkvi

UNITATIS REDINTEGRATIO (1964.) - DEKRET O EKUMENIZMU

SACROSANCTUM CONCILIUM (1963.) - KONSTITUCIJA O SVETOJ LITURGIJI

PACEM IN TERRIS (1963.) - O MIRU SVIH NARODA

MATER ET MAGISTRA (1961.) - o suvremenom razvoju socijalnog pitanja

HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO (1956.) - enciklika o štovanju Presvetog Srca Isusova

HUMANI GENERIS (1950.)

MEDIATOR DEI (1947.) - enciklika o svetoj liturgiji

MYSTICI CORPORIS (1943.) - enciklika o mističnom tijelu Isusa Krista

QUADRAGESIMO ANNO (1931.) -
enciklika povodom 40. obljetnice Rerum novarum

MORTALIUM ANIMOS (1928.) -
enciklika o crkvenom jedinstvu

RERUM NOVARUM (1891.) -
enciklika o stanju radnika

HUMANUM GENUS (1884.) -
enciklika o osudi slobodnog zidarstva

DEI FILIUS (1870.)

PASTOR AETERNUS (1870.)

Dekreti Tridentskog sabora (13. XII. 1545 4. XII. 1563.)